งานการของรักษาความปลอดภัย

เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. นั้นก็คือ พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือที่ได้ยินและมักเรียกกันอย่าสั้นๆว่า  “ยาม”  คือคนที่มีหน้าที่ที่การคุ้มครองรักษาความปลอดภัยเอื้ออำนวยกับทั้งชีวิตและเงินทองที่รับผิดชอบ ในปัจจุบันมีบริษัทเอกชนปริมาณมากที่ประกอบธุรกิจทางพวกการรักษาความปลอดภัย โดยมีการให้ให้บริการ รปภ. ให้กับบริษัท ร้านรวง และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ รปภ. จะทำหน้าที่ในการสับเปลี่ยนเวียนในการทำงานหน้าที่ตามห้วงเวลาที่ระบุไว้

ภาระของเจ้าพนักงาน รปภ.

  1. ตรวจเงินตรา โรงเรือนบริเวณที่รับมอบให้รอบคอบถูกต้องทุกคราวที่เข้า

พร้อมด้วยออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมลงนามรับ – มอบให้ไว้เป็นข้อรับรอง

และเอาใจใส่ทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ประกอบการต่าง ๆ ที่อยู่ในอาณาเขตรับผิดชอบ

 

  1. คุ้มครองคอยดูรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดผลร้าย

และสูญหายหรือเสียหาย

 

  1. บันทึกเหตุประจำวัน ต่อผู้บังคับการ หรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย

 

  1. คุ้มครองรักษาคนที่เข้าไปในอาณาเขตกองเก็บผลิตภัณฑ์ ตู้สินค้าที่รับผิดชอบ ถ้าไม่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการใช้สถานที่ดังที่กล่าวมาแล้ว ต้องบอกกล่าวบุคคลนั้นทราบ และให้ออกไปจาก

พื้นที่พื้นที่นั้น กรณีตรวจพบบุคคลที่ไม่มีบัตรยินยอมละเมิดเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยไม่มีการงานเกี่ยวข้องให้ดำเนินการควบคุมตัว และแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อ

เดินการตามกฎระเบียบ

 

  1. หมั่นออกเฝ้ายามแถวต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงอยู่เสมอๆ เพราะว่าป้องกัน

มิให้เกิดการลัก หรือผู้หนึ่งผู้ใดมาทำร้ายร่างกายแก่เงินทอง

 

  1. ทำการจับผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคาร ครั้นเมื่อประสพเรื่องซึ่งหน้า

แล้วนำมาแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟ้องร้องต่อไป

 

  1. หยุดบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้สาธารณูปโภคของผู้จ้างงาน

 

  1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ของผู้บัญชาการและตัวแทนนายจ้างอย่างจริงจัง

 

  1. งานการหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบต้องการ